Miljøvurderingsrapport for Fredensgård

Projekt Fredensgård omhandler bebyggelse ved Torvecentret i Silkeborg. Der er tidligere vedtaget lokalplan, lavet miljørapport for plan og projekt og givet VVM-tilladelse til projektet.

Nu ønsker bygherre A. Enggaard A/S at udføre en del af projektet på en anderledes måde. Derfor har bygherre søgt om udarbejdelse af en ny miljøkonsekvensrapport (VVM) for de projekt-dele, som er ændret.

Indledningsvist vurderer Silkeborg Kommune, at følgende emner skal behandles i miljøkonsekvensrapporten:

• Projektets betydning i forhold til områdets udpegning i Kommuneplan 2020-2032 som bevaringsværdigt bykvarter. 
• Betydning af grundvandssænkning ved etablering af et tredje p-dæk
• Støj, støv og vibrationer fra byggeanlægsarbejdet
• Trafikale forhold, herunder trafikstøj
• Beskyttede dyrearter
• Luftforurening
• Grundvand
• Ressourceforbrug
• Affald
• Kumulative effekter 

Det er alt sammen meget godt, men…..

I forbindelse med en ny miljøvurdering inviterede Silkeborg kommune til at komme med forslag og ideer til hvilke emnerne rapporten skulle uddybe.

Link til indkaldelse af forslag og ideer til miljøkonsekvensrapport

Bevaringsforeningen lavede et ideforslag hvor arkitekturen skulle være indeholdt i miljøkonsekvensrapporten. Der væsentlige baggrund var at Fredensgård-bebyggelsen er en ny bebyggelse i hjertet af Silkeborg og omgivet af bebyggelse fra tiden 1880-1920 foruden nabo til Silkeborg kirke fra 1877 og Hovedgård fra 1770.

Find Bevaringsforeningens foreslag og ideer her

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nævner specifik at kulturarv, kirkers omgivelser og arkitektur indgår i lovens formål.
Vi har svært ved at se hvilke projekter der sigtes til i loven med hensyn til kulturarv og arkitektur, hvis der ikke skal være gældende for projektet Fredensgård.
Se bekendtgørelsens formål herunder.

Hvorfor kulturarv og arkitektur ikke skal være indeholdt i miljøkonsekvensrapporten for Fredensgård forstår vi ikke.