Ny ansøgning om nedrivning

Opdateret d. 13. december 2022

Sagen var på Plan- og Vejudvalgets møde d. 6. december hvor et flertal i udvalget besluttede, at nedlægge forbud mod nedrivning, efter planlovens §14 af Vestergade 81B, mens der gives nedrivningstilladelse til Vestergade 81C.

Martin Jacobsen (C) Stemte for nedrivning af 81C.
Lars Hansen (SF) Stemte for nedrivning af 81C.
Peter Sig Kristensen (Ø) Stemte imod. Ønsker nedrivningsforbud for begge bygninger.
Helle Præsius Busk (A): Stemte for nedrivning af 81C.
Jan Beck-Nielsen (D) Stemte imod. Ønsker nedrivningsforbud for begge bygninger.
Morten Riis Skydsgaard (C): Stemte for nedrivning af 81C.
Helga Sandorf Jacobsen (V): Stemte for nedrivning af 81C.


Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af eksisterende bebyggelse på hhv. Vestergade 81B og 81C, 8600 Silkeborg. Ansøgningen er i høring indtil d. 2. november. Se Bevaringsforeningens høringssvar herunder.

Høringssvar:

Bevaringsforeningen for Silkeborg kommune anbefaler at der gives nedrivningsforbud til Vestergade 81B og C i henhold til Planlovens §14.

Vestergade 81B er en bygningen med høj æstetisk og arkitektonisk kvalitet, og Vestergade 81C fortæller byens historie 163 år tilbage. Begge bygninger er på ingen måde i en forfatning der nødvendiggør nedrivning.

Bygningerne

Vestergade 81B

Opført af murermester P.J. Sehested i 1934 i tidlig funkisinspireret funktionalisme med karnap/frontkviste mod gaden. Bygninger står originalt og i umiddelbart god stand uden skræmmende tilbygninger eller andre ændringer. Om bygningen trænger til renovering tør vi ikke vurdere, men er overbevist om at de samlede udgifter det reparation og vedligeholdelse af Vestergade 81B ikke afviger væsentligt fra udgifter for vedligeholdelse af tilsvarende byejendomme.
Bygningen har en SAVE vurdering på 4 hvori det skal fremhæves at originalitetsværdien er vurderet til 3 og tilstandsværdien til 5. Man må formode at det er bygningens ringe tilstand der givetvis har sænket bevaringsværdien fra 3 til 4.

Vestergade 81C

I henhold til BBR blev huset opført i 1907, men ifølge matrikelkort fra 1890 lå der dengang både forhus og baghus på matriklen. Endvidere fortæller historien at købmand L.A. Hviid i 1859 opførte et hus på matriklen, som straks blev udlejet til kommunen og anvendt som byens første egentlige sygehus. Husets struktur vidner om at det kunne være fra midten af forrige århundrede.
Vi har besigtiget huset som virker meget stabilt og veludført, men hvor den indvendige indretning vidner om at sidste istandsættelse må være fra engang i 70erne. Altså for mere end 50 år siden. Siden er der givetvis ikke ofret mange midler på vedligeholdelse. Som mange andre huse, både nyere og ældre, trænger Vestergade 81C til en renovering der bringer huset op til nutidens standard.

Planer

Lokalplan 112.14

I lokalplanen er ingen af de nævnte bygninger udpeget bevaringsværdige idet Silkeborg kommune kun har udpeget SAVE værdier 1-3 for værende bevaringsværdige. Dog fremgår det af lokalplanens redegørelse at ”Dog har kommuneatlasset bedømt en række bygninger til at være af middel bevaringsværdi. Dvs. at selv om bygningerne ikke i sig selv kan karakteriseres som absolut bevaringsværdige, kan det af hensyn til helheden være af værdi at de bevares.” Idet der i lokalplanen på dette punkt refereres til Silkeborg kommuneatlas, vil det betyde at lokalplanen faktisk indeholder bestemmelser om at bevare bygningerne.

Desuden nævner lokalplanen i redegørelsen at ”Matrikelstrukturen forsøges bevaret i lokalplanen, i den udstrækning det er muligt.”, hvilket må tolkes som at det ikke vil være muligt at opføre én bygning hvor matrikelstrukturen ikke kan fornemmes.

Det skal også medtages at lokalplan 112.14 har mere end 22 år på bagen, og dets formål var at muliggøre ny bebyggelse i karreens gårdarealer.

Kommuneplan 2020-2032

I retningslinjerne i kommuneplanen er kvarteret langs Vestergade udpeget som bevaringsværdigt bykvarter, hvilket betyder at bygninger der er væsentlige for kvarterets bevaringsværdi, så vidt muligt bevares. Vi er af den overbevisning at bygningerne Vestergade 81B og C, på grund at deres alder, originalitet og historie, er væsentlige elementer på Vestergade og derfor afgørende for at bibeholde bevaringsværdien for gaden og kvarteret.

Bemærkninger.

Vestergade 81B og 81C er begge ikoniske, historiske og bevaringsværdige bygninger der iht. kommuneplan 2022-2032 og lokalplan 112.14 burde medføre et nedrivningsforbud.

På den nordlige side af Vestergade, direkte over for Vestergade 81B og C, er et af de mest bevaringsværdige villakvarter i Silkeborg, som tilmed er omfattet af en bevarende lokalplan. Specielt ejendommen Vestergade 81B er opført i samme tidsperiode som de bevaringsværdige villaer på den anden side af vejen, og burde derfor bevares for at vise et helhedsindtryk af den tids arkitektur.

Vestergade 81C fik i 1999 tildelt en bevaringsværdi på 5 hvilket virker uforståeligt lavt. Bortset fra afvigende døråbninger står huset i dag ganske originalt og som det blev opført i 1859. Man kan sige at den Arkitektoniske værdi ikke er høj men at den Kulturhistoriske- og Originalitetsværdi burde vurderes meget højere. (bemærk: høj bevaringsværdi = lav i tal).
Vi mener at der skal fortages en ny SAVE vurdering for både Vestergade 81B og 81C inden der træffes en afgørelse i sagen

Vores erfaringen men sagsbehandling af nedrivningsforbud fortæller os at kommunens eventuelle overtagelsespligt i henhold til planlovens §49 er en stor hindring for en fornuftig afgørelse i den slags sager, og frembringer nervøsitet under en evt. politisk behandling. For bedre at belyse realiteter og konsekvenser af §49, så som væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse samt en vurdering af kommunens omkostninger ved overtagelse og videresalg, burde der inden en politisk afgørelse foreligge et notat der specifik behandler disse konsekvenser for begge ejendomme.

Vestergade 81B. Opført 1934
Vestergade 81C. Opført 1859 som byens første hospital.