Bevarende lokalplaner

Silkeborg er en vækstkommune, så derfor er presset på forvaltningen til at færdiggøre lokalplaner stort. Vi har i de sidste år set, at det er udarbejdelse af lokalplaner for nye bebyggelser, der har beslaglagt Teknik- og Miljøafdelingens kapacitet, hvorimod udarbejdelse af bevarende lokalplaner stort set er sat på hold.

Plan- og Vejudvalget har ved udvalgsmødet d. 8. marts 2022 ændret på hvorledes udarbejdelse af lokalplaner skal prioriteres. Hvor udarbejdelse af bevarende lokalplaner tidligere var sidst prioriteret, er det nu flyttet op i prioriteringen. Det betyder at der nu vil være mere fokus på bevarende lokalplaner.

Men hvad er en bevarende lokalplan?

En bevarende lokalplan er en lokalplan for et allerede bebygget område, som tager særligt højde for bevaringsværdige bygninger og helheder. En bevarende lokalplan kan eksempelvis stille krav til fremtidige ombygninger eller ved bestemmelser for arealanvendelse omkring bevaringsværdige bygninger og helheder.


Slots og Kulturstyrelsen skriver følgende om Bevarende Lokalplaner

Tre gode grunde til bevarende lokalplaner

Lokalplaner giver kommunen mulighed for nærmere at beskrive og regulere, hvilke kulturarvsværdier der skal sikres for eftertiden, og i hvilket omfang disse kan ændres, ombygges eller indgå i en større omdannelse.

Lokalplaner kan beskrive bevaringsværdierne og dermed give offentligheden, herunder ejere,  bedre forståelse for disse og deres bevaring.

Lokalplansprocessen sikrer, at offentligheden bliver inddraget i debatten om, hvilken del af kulturarven, der skal bevares, og i hvilket omfang.

Proces og borgerinddragelse

Lokalplanens tilblivelse og opfølgning er afgørende for, hvor godt lokalplanen ’virker’, efter den er vedtaget. Mange bevarende lokalplaner er udarbejdet i samarbejde med lokale beboere og det lokalhistoriske museum. Det giver et godt ejerskab til lokalplanerne og forståelse for lokalplanernes bevaringssigte. Samtidig giver en veltilrettelagt borgerinddragelse en god forståelse for områdets kulturmiljø og bevaringsværdier.

Husk at inddrage den kulturhistoriske viden, som er til stede på de lokale kulturhistoriske museer. Det er ikke kun et lovkrav, men en oplagt mulighed . Det er også en rigtig god måde at sikre generel faglig kvalitet i lokalplanerne.

Det kan være en god ide undervejs i tilblivelsesprocessen at invitere det politiske udvalg og interessenter ud at se på området, så politikerne og interessenter får en god forståelse for bevaringsværdierne, og dermed også et bedre grundlag for senere at kunne tage stilling til planen og dens realisering.

Når lokalplanen er vedtaget, er det vigtigt at følge den op med information til både grundejere, nye beboere og eksempelvis lokale håndværkere.