Nu søges der igen om nedrivningstilladelse af Sølystvej 41

Sidste nyt
Fredag d. 18. marts bragte TV Østjylland et indslag om Sølystvej 41


I forbindelse med et interview i indlægget fra en nabo der mente at løbet var kørt og huset skulle nedrives. Han startede med at mene at bevaringsværdige huse skulle lokaliseres i Silkeborg, og de skulle gøres bevaringsværdige. Sagen er blot, at Sølystvej 41 var udpeget som bevaringsværdig allerede i 1999, og at både ejer og kommune var bekendt med det.

Torsdag d. 18. marts bragte TV Østjylland et indslag om Sølystvej 41 hvor ingeniør dumper kontroversielt og forfaldent byhus.


Det skal til retfærdighed siges at det rådgivende ingeniørfirma der vises i indslaget er samme firma der har indsendt anmodning om nedrivningstilladelse.


En mulig kommende ejer af Sølystvej 41 i Silkeborg (Egely) har ansøgt Silkeborg kommune om tilladelse til at nedrive huset.

Villaen har en bevaringsværdi på 3 og er derfor erklæret bevaringsværdig iht. kommuneplanen. Silkeborg kommune har derfor sendt sagen i offentlig høring indtil d. 23. marts.

Tilbage i juni 2021 blev der første gang søgt om nedrivning. Ved den offentlig høring indkom der dengang ca. 60 indsigelser, hvor man må formode at stort set alle var til fordel for at bevare villaen. Efter den offentlige høring trak ejeren ansøgningen om nedrivning tilbage.

Nu er der så igen søgt om nedrivningstilladelse med henblik at opføre et nyt hus på grunden.

Under dette link er det tilmed muligt at indsende et høringssvar

Sammen med ansøgning om nedrivningstilladelse har den kommende ejer medsendt en Fugt- og skimmelundersøgelse.

Villaen er i en meget dårlig stand, hvilket skyldes følgende faktorer:
1 – Villaen er på et tidspunkt efterisoleret indvendig med polystyren hvilket er en uegnet isoleringsmetode til ældre huse, og er gunstige for skimmel- og svampeangreb.
2 – Villaen har over lang tid ikke været vedligeholdt af den tidligere ejer.
3 – Arvinger efter den sidste ejer har i en årrække forsømt at sikre villaen mod indtrængende vand ved at undlade at reparerer tagskader.
4 – Villaen har stået uopvarmet i en årrække.

Konklusionen i Fugt- og skimmelundersøgelsen er dog også at udbedring af skaderne er omfattende. Det skal dog ses i lyset af at villaen ikke har været vedligeholdt i flere årtier, og de fleste nævnte udbedringer er af en karakter der må anses for normalt for at aldrende villa som denne.
Ud over forstærkning af beskadigede etagebjælker og afrensning for skimmel, er udgifterne til renovering de samme som kan forventes på alle huse i den alder. Undersøgelsesrapporten beskriver bl.a. nyt tag, nye vinduer, efterisolering og generel modernisering. Problemet med Sølystvej 41 er at der aldrig er fortaget nogen form for renovering.
At villaen tilmed har stået i mange år uden varme og med utæt tag, har blot forværret forholdene.Herunder Bevaringsforeningens høringssvar:

Høringssvar ang. nedrivning af beboelsesbygning på Sølystvej 41 i Silkeborg

Bevaringsforeningen for Silkeborg kommune vil gerne gøre indsigelse mod at tillade nedrivning af villaen Sølystvej 41. Vi vil foreslå at der gives forbud iht. planlovens §14 og efterfølgende udarbejdes en bevarende lokalplan gældende for hele den østlige del af Sølystvej.

Vi har ikke haft mulighed for at besigtige villaen, og kender kun dens tilstand set udefra, men er i besiddelse af en Fugt- Skimmel- og Svampeundersøgelse dateret d. 19 januar i år, som i konklusionen klart tilkendegiver at ejendommen er stærkt beskadiget af fugt, skimmel- og svampeangreb, som følge af mangelfuld vedligeholdelse samt utidssvarende konstruktionsudførelser. Det er hårde ord, men rapporten taler ikke om nedrivning, men derimod om de tiltag der er nødvendig for at udbedre skaderne. Rapporten konkluderer at manglende vedligeholdelse og utidssvarende konstruktionsudførelse, som vi ser som udpræget brug at polystyren til indvendig isolering, er årsag til skaderne. Tydeligvis har villaen ikke været vedligeholdt i mange år, og man må derfor forvente en renovering af de ydre bygningsdele, og bestemt også at en indvendig renovering vil blive nødvendig for at bringe villaen op til moderne standart.

Den sydlige side af Sølystvej i Alderslyst er et særlig markant element i bybilledet i Silkeborg. Samtlige huse kan ses fra Søvej og Christian 8.s Vej hvor de fortæller historien om udflytning fra købstaden Silkeborg til ”skattelyet” Alderslyst i Balle sogn i perioden indtil 1941. De første huse blev opført kort efter forrige århundredeskifte.

Det meste af strækningen mellem Silkeborg Langsø og Sølystvej er ifølge kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt bykvarter. Inden for området er der ifølge kommuneplanen udpeget 6 bevaringsværdige huse (SAVE 1-3), og medregnes SAVE 4 som bevaringsværdig er tallet op på 16 huse. Set i lyset af det store antal bevaringsværdige huse i kvarteret må det i sig selv give berettigelse til at udfærdige en bevarende lokalplan, og ikke kun udpege kvarteret som bevaringsværdig i kommuneplanen. Havde kvarteret i dag været omfattet af en bevarende lokalplan ville man undgå den for alle ubehagelige beslutning at nedlægge forbud iht. planlovens §14.

Sølystvej 41, også kaldet Egely, blev opført i 1912. På det tidspunkt var der kun 5 huse langs den nordlige bred af Silkeborg Langsø. Langt de fleste af de nuværende huse langs Silkeborg Langsø blev opført i tiden op til 1941 hvor Alderslyst blev indlemmet under Silkeborg.

Egely, som man må formode er opkaldt efter det store egetræ i haven, har stadig bevaret sit originale udtryk. Envidere findes stadig den oprindelige hestestald som dengang var en normal bestanddel af en villa som denne.

Vi ser et stort problem i bevaring af de gamle søvillaer i Silkeborg, idet grundpriserne ofte er så høje at de gamle og bevaringsværdige huse der ligger på grundene er uden betydning. Det betyder at normale markedskræfter vil tynde meget ud i vores kulturarv, hvis ikke kommunen træder til ved i god tid at gennemfører bevarende lokalplaner for de sønære boligkvarterer. Bevarende lokalplaner vil, foruden at forhindre bevaringsværdige huse mod nedrivning, også sikre at huse inden for lokalplanen renoveres med respekt for deres og kvarterets oprindelse.

Vi stiller i dag andre krav til vores boliger end da husene i sin tid blev bygget. Der skal derfor være mulighed for at tilføje de faciliteter som vil være normalt for et hus i dag som eksempelvis større terrasser, verandaer, udestuer mm., blot det udføres på en måde der respekterer husets oprindelige udtryk. Mange af husene på Sølystvej er renoveret med respekt, men der findes også eksempler på villaer der total har ændret karakter efter en renovering, og derfor ikke lever op til hensigten i kommuneplanens retningslinje for et bevaringsværdigt bykvarter.

Der er ingen lokalplan for området og i kommuneplanrammen for Sølystkvarteret er kun nævnt at kravene til ny bebyggelse er en bebyggelsesprocent på maks. 30%, maks. 2 etager og maks. højde på 8,5m. Der er ikke stillet særlig krav til nybyggeri udover at ”Ny bebyggelse langs Sølystvej skal opføres med et volumen, der er tilpasset den omkringliggende villabebyggelse”. Efter vores opfattelse muliggør kommuneplanens bestemmelser at det faktisk er muligt at nyopføre en villa i kubistisk arkitektur. En arkitektur der ikke vil passe ind i kvarterets æstetiske værdier. At den mulige kommende ejer påtænker at opføre en villa klassisk stil med afsæt i den eksisterende ejendom er prisværdigt, men det redder desværre ikke den nuværende bevaringsværdige villa.

Vi erfarer at der også lokalt blandt naboer er frygt for at villaen nedrives. Naboer har igennem mange år, og især de sidste 8-10 år, set villaen forfalde pga. manglende vedligeholdelse. Vi deler naboernes bekymring for at en nedrivning af Egely, og opførelse af nyt byggeri, vil forringe de kvaliteter der i dag karakteriserer æstetikken i kvarteret.