Kjellerup apotek

Sidste nyt

December 2022

Plan- og Vejudvalget skal på mødet december 2022 tage stilling til fremtiden for det gamle apotek i Kjellerup. Hovedårsagen er at Teknik- og Miljøafdelingen inden for et år fra april 2022 skulle udfærdige en lokalplan for området hvor det gamle apotek ligger. Det kan man ikke nå, så derfor skal der findes andre løsninger.
1 – at afgrænsningen af forslag til lokalplan 23-016 reduceres til kun at omfatte
sokkelgrunden for den bevaringsværdige del af Det Gamle Apotek, Vestergade 13-15, således at apoteket bevares.
2 – tillade nedrivning af det gamle apotek mod, at der opføres en ny bygning som erstatter den bevaringsværdige del af Det Gamle Apotek. Dette under forudsætning af, at særlige karakteristika, herunder skala,placering og præsentation mod Vestergade, fastlægges med bestemmelser i lokalplanen.

Bemærkelsesværdig planlægning og politik. Først på året vil man bevare og sidst på året skal det alligevel nedrives.


April 2022

Silkeborg kommune har givet afslag til nedrivningsansøgningen og nægtet nedrivning af apoteket iht. Planlovens §14.
Det betyder at kommunen inden for ét år skal have lavet en lokalplan for området hvori det fremgår at apoteket ikke må nedrives.
Forbud mod nedrivning gælder kun for det gamle apotek. De øvrige bygninger på grunden må gerne nedrives.

Desværre har silkeborg kommune et system på hjemmesiden hvor man er nødsaget til at downloade den samlede beslutningsprotokol og alle bilag til beslutningsprotokollen for at finde bilag til en enkelt sag. Andre kommuner ligger protokol og bilag under det enkelte punkt


Forhistorie

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af alle bygninger på Vestergade 15-17, 8620 Kjellerup hvor af én af bygningerne vurderes at have en høj bevaringsværdi.

Vi her hørt historien så ofte før.

En ejendomsinvestor der kun bruger 10 år til at lade et hus forfalde, et hus der ellers har stået i 150 år. Efter at lade huset forfalde sælges det til en anden ejendomsinvestor der vil lade huset nedrive og i stedet bygge boliger på grunden.

Nu kan samme historie anvendes for Kjellerup apotek. Der er søgt om nedrivningstilladelse. Et apotek der blev bygget i 1868, som en af de første huse i Kjellerup, og som blev anvendt som apotek indtil 2011. Det gamle apotek er en del af Kjellerups bybillede og burde bevares. Huset er misligholdt men ellers sund og rask, og trænger i den grad til en ejendomsinvestor der tænker visionær og ikke kun tænker på indtjening. Den slags ejendomsinvestorer findes faktisk.

Desværre er ingen bygninger i Kjellerup vurderet for deres bevaringsværdi. Byrådet vedtog ellers i marts 2019, altså for 3 år siden, at hele Silkeborg kommune skulle vurderes for bevaringsværdige bygningen. Men intet er sket siden. Indtil det sker har ejendomsinvestorer frit spil, og bygninger som Kjellerup apotek kan nedrives hvis blot en sagsbehandler i Silkeborg kommune mener det er ok.


Bevaringsforeningen indsender et høringssvar ang. nedrivningstilladelsen. Læs høringssvar herunder:

Høringssvar vedr. nedrivning af Det gamle Apotek, Vestergade 15-17, Kjellerup.

Set i lyset af apotekets alder, historie og husets betydning for borgerne i Kjellerup, anbefaler Bevaringsforeningen at der ikke gives nedrivningstilladelse.

Ikke mange byer i Danmark kan bryste sig med at huse et apotek i samme bygning gennem 143 år. Grundlaget var til stede i 1869 til at opføre et apotek i det ny Kjellerup ved korsvejen mellem Hørup og Kjellerup mark. Korsvejen hvor Silkeborg-Viborg og Rødkærsbro-Thorning landeveje krydsede hinanden og gav grobund til at et nyt Kjellerup kunne vokse, og derfor havde brug for et apotek.

Apoteket må være blandt de absolut ældste stadig eksisterende bygninger i Kjellerup. Ved en uvidenskabelig kortlægning som vi har fortaget af husene på de ældste matrikler på Vestergade, Østergade, Søndergade og Nørregade, har vi kun fundet et par huse der dog er et par år yngre, men ingen der er så gamle som apoteket fra 1869. Som så mange byer havde Kjellerup sin største vækst i årene 1890 til 1920, og det er fra den periode man finder de fleste af de huse der giver byen karakter. Flere små byhuse har sikkert dengang måtte bøje under for nye større bygninger.

Der skete dog en større ombygning i 1932 hvor store kviste blev tilføjet huset og vi formoder at huset blev pudset ved samme lejlighed. Den for nyligt udførte SAVE vurdering, der resulterede i en bevaringsværdi på 3, har taget udgangspunkt i 1932 ombygningen.

Apoteket i Kjellerup er et sted hvor alle byens borgere havde sin gang. Byen havde flere købmænd og flere slagtere, bagere, smedjer, mm. Men der var kun et apotek og sådan har det været i 153 år. Derfor har apoteket, og den bygning der husede apoteket i så mange år, en særlig betydning for borgerne i Kjellerup.

Bevaringsforeningen mener der skal gives afslag på nedrivningsansøgningen fordi:

1. Huset er blandt de ældste i Kjellerup og skal derfor bevares. Bygningen lider af manglende vedligeholdelse de sidste 10 år, men vi formoder det kun drejer sig om kosmetiske skader.

2. Husets historie er meget specielt idet det er anvendt som apotek i alle årene.

3. Husets store betydning for borgere i Kjellerup idet alle på et eller andet tidspunkt har haft et forhold til stedet.

Ifølge en artikel i Midtjyllands avis fra 2020 havde den daværende ejer den klare hensigt med at lade bygningen forfalde, således at en nedrivning var mere spiselig for borgere i Kjellerup. Citat fra artiklen ”Erik Lynge Østergaard (ejer) mener, at bliver bygningen væltet, så ligger der en byggegrund i centrum af Kjellerup, der er meget attraktivt til nye boliger”. En tendens som vi ofte ser, nemlig at en attraktiv grund ofte har en højere værdi uden det bevaringsværdige hus der ligger på grunden, og derfor lader man bygningen forfalde.

Vi vil ikke afvise at der kan bygges lejligheder på grunden blot apoteket bevares som selvstændig bygning med god afstand til det nye byggeri. Skal området bebygges med boliger vil vi foreslå at der bygges som karrébebyggelse langs Tinghusvej og mod busterminalen, og med en byggestil der minder om apotekets.
Hvis der bygges i en kvalitet og stil som Kjellerups 150 års historie kan være bekendt, og man undlader en arkitektur som ses på sydsiden af torvet, mener vi at karréen kan bebygges med 2½ etage.
At opføre almindelig forstads rækkehusbyggeri, som for tiden er meget anvendt i kommunen, bør absolut frarådes.

Hvis der gives afslag til nedrivning på baggrund af planlovens §14, betyder det at der skal iværksættes en ny lokalplan for området. I dag findes der ikke en lokalplan for apoteksgrunden og det vil derfor være en kærkommen lejlighed til at få lavet en lokalplan der dels tager vare på det gamle apotek, men som også udstikker rammer for et muligt kommende byggeri. Der vil ved den lejlighed være en mulighed for at det er byplanlæggere og borgere der planlægger hvad der må bygges, og ikke, som det ses oftest, at politiker og borgere skal tage stilling til et byggeri fremlagt af en byggeinvestor.

Hvis kommunen i god tid havde haft en bevarende lokalplan klar for apotek karréen i Kjellerup, og for den sags skyld for mange andre byområder i Silkeborg kommune, var en høring som denne ikke nødvendig, og både politiker, borgere og investorer vidste hvad man havde at rette sig efter.

Venlig hilsen
Bevaringsforeningen for Silkeborg kommune
Ejgil Prinds – formand
Tlf.: 21693555


Find yderligere links herunder:

Kjellerups historie finder du her