Hvad skal vi anvende vores byfornyelsesmidler til.

Plan- og Vejudvalget skal beslutte hvilke aktuelle ansøgninger om støtte til bygningsfornyelse
efter byfornyelsesloven (nedrivning, istandsættelse), der skal imødekommes inden for den
aktuelle økonomiske brutto ramme på 1,0 mio. kr., som udvalget har afsat til formålet.

Rammen til landsbyfornyelse kan anvendes i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land. Rammen kan anvendes til følgende tiltag:

  • Områdefornyelse.
  • Istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger, ejer- og andelsboliger, forsamlingshuse og erhverv beliggende i bygninger, der indeholder både beboelse og erhverv.
  • Nedrivning af nedslidte boliger og erhvervsbygninger.
  • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.
  • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.
  • Ombygning af tomme erhvervslokaler og tomme offentligt ejede bygninger til udlejningsboliger.
  • Indretning af byrum på tomme grunde, hvor kommunalbestyrelsen giver – eller har givet – støtte til nedrivning efter byfornyelsesloven.
  • Genhusning, når dette er nødvendigt på grund af istandsættelse, nedrivning eller kondemnering.
  • Kondemnering af sundheds- eller brandfarlige boliger.

Der ydes statslig refusion på 60 pct. af kommunens udgifter til de ovennævnte landsbyfornyelsestiltag.


Bevaringsforeningen er af den klare holdning at byfornyelsesmidler hovedsagelig skal anvendes til renovering af ældre private boliger, hvilket bidrager til vækst i samfundet.

Bevaringsforeningen mener også at byfornyelsesmidler ikke skal anvendes til nedrivning af gamle og udtjente drift- avle- og erhvervsbygninger. Den udgift må pålægges det erhverv der anvender, eller har anvendt, bygningerne.Følgende er uddrag fra forvaltningens beskrivelse af de enkelte ansøgninger


Båstrupvej 1, Grundvad, 8800 Viborg


Ejer af ejendommen har søgt om støtte til nedrivning af samtlige bygninger på adressen. Teknik- og
Miljøafdelingen har tilkendegivet over for ejer at nedrivning kunne støttes, og der er udarbejdet en aftale
om nedrivning som er underskrevet af ejer, men afventer kommunens endelig underskrift.

Nedrivningen anslås at koste 275.000 til 300.000 kr.

Bygningerne ligger inden for kommuneplanens udpegning af særligt værdifuldt landskab. Inden for
ganske kort (20-40 meter) afstand af bygningerne ligger tre fredede gravhøje. Gravhøjene opleves som
væsentlige og karakterfulde landskabselementer på stedet, f.eks. set fra hovedvejen ”Rute 13”.
Landskabet omkring Grundvad er i øvrigt rigt på gravhøje inden for relativt kort afstand.

Bevaringsforeningen mener: Giver muligvis mening pga. gravhøjene.


Hovedgaden 9 / Byvej 1, 8654 BryrupEjer af ejendommen har søgt om støtte til istandsættelse af facaden, herunder det karakteristiske ”tårn”.
Ejer anslår at dette arbejde vil koste omkring 300.000 kr. Ejer vil selv betale nyt tag og ny kvist til i alt
anslået 500.000 kr.

Ejendommen blev bygget i 1900 af urfabrikant Karl Tolstrup, som senere byggede en del til i 1909.
Derved kom til at huse urmagerværksted og -fabrik – samt en filial af Silkeborg Bank i stueetagen.
Ejendommen blev i 1952 overtaget af urmager Ingolf Noes Tolstrup, som drev urmagerværksted i
stueetagen indtil sin død i 2007. Huset har med andre ord været en vigtig del af Bryrups erhvervs- og
byliv på hovedgaden i næsten 100 år.
Huset er med sine to fulde tager og placering helt ud til gaderne centralt i Bryrup, en væsentlig
repræsentant for den stationsbybebyggelse, som fulgte af bygningen af jernbanen til Horsens 1899, og
som lagde fundamentet for Bryrups udvikling fra landsby til by. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer at
bygningen, sammen med den omgivende bebyggelse, er en væsentlig ”bærer” af Bryrup bys historie og
identitet og derfor bevaringsværdig.

Bevaringsforeningen mener: Absolut den type renovering som byfornyelsesmidler skal anvendes til.


Hostrupsgade 41, 8600 Silkeborg, ”Hostruphus”Ejer (erhverv) har søgt om støtte til udskiftning af vinduer. Udskiftningen er udført i løbet af efteråret
2021 og beløber sig til ca. 600.000 kr. Ansøger har i respekt for huset bevaringsværdi, anvendt
specialfremstillede vinduer i stedet for standard-produkter, hvilket har gjort udskiftning omkring 40 %
dyrere. Ejer gennemført i 2012 en gennemgribende renovering og indvendig ombygning af bygningen.

Der er ikke mulighed for statslig refusion, da der er tale om en ervhervsbygning.

Bygningen er udpeget i kommuneplanen som bevaringsværdig med en SAVE-vurdering på 3. Bygning
kaldes ”Hostruphus og er tegnet af arkitekt Anton Rosen i 1911 og opført som ”Forskoleseminarium” til
Frk. Th. Lang.

Bygningen indgår i de bevaringsværdige bykvarterer ”Skoletorvet” og ”Bindslevs Plads” udpeget i
kommuneplanen.

Bevaringsforeningen mener: Er en erhvervsejendom i Silkeborg og derfor ikke berettiget til midler.


Frederiksdalvej 3B, 8600 SilkeborgEjer har søgt om støtte til nedrivning af beboelsesbygningen på ejendommen med henblik på opførelse af
et nyt hus.

Nedrivningen anslås at koste 175.000 til 225.000 kr. Der vil skulle modregnes en potentielle
værdiforøgelse af ejendommen ved evt. tilsagn om støtte.

Det eksisterende hus forekommer nedslidt og noget skæmmende i gadebilledet.

Bygningen er ikke udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanen.

Bygningen ligger lige umiddelbart uden for det bevaringsværdige bykvarter ”Kragelund” udpeget i
kommuneplanen.

Bevaringsforeningen mener: Er købt i 2021 med nedrivning for øje. Hvorfor ikke renovere huser?


Vinderslevvej 54, 8620 KjellerupEjer af ejendommen har søgt om støtte til nedrivning af alle bygninger på ejendommen.

Nedrivningen anslås at koste 400.000 til 650.000 kr.

Bygningerne ligger ikke inden for kommuneplanens udpegning af særligt værdifuldt landskab.
Bygningerne er kun i begrænset omfang synlige fra hovedvejen ”Rute 52” og virker ikke skæmmende i
landskabet set herfra. Set fra Vinderslevvej opleves bygningerne som nedslidte, men ikke decideret
skæmmende. På modsatte side af vejen ligger et par store erhvervshaller som er slidte og virker forladte.
Disse bygninger ”påkalder” sig umiddelbart mere visuel opmærksomhed end bygningerne på sagsaktuelle
ejendom og er derfor mere væsentlige i oplevelsen af landskabet langs Vinderselvvej.

Bevaringsforeningen mener: Bevar det gamle hus fra 1852.


Ørevadbrovej 41, Serup, 8632 LemmingEjer har søgt om støtte til nedrivning af bygninger på ejendommen, – formentlig alle bygningerne på
ejendommen.

Teknik- og Miljøafdelingen har over for ejer tilkendegivet at bygningerne efter vores vurdering ikke er så
skæmmende, at landsbyen eller landskabet omkring den er væsentligt uønsket visuelt påvirket af
bygningerne og/eller deres tilstand.

Sydligste driftsbygning synes at været nedrevet for nylig af ejer selv.

Bevaringsforeningen mener: Bevar der gamle hus fra 1830


Salten Skovvej 5, 8653 ThemEjer har søgt om støtte til nedrivning af gammel staldbygning på ca. 162 m2 (BBR bygningsnr. 2). Der er
kan tale om en mindre del af bebyggelsen på adressen.

Bygningerne ligger ikke inden for kommuneplanens udpegning af særligt værdifuldt landskab.

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer at bygningerne som sådan ikke forekommer skæmmende i
landskabet. Derudover er den bygning som ønskes nedrevet mere eller mindre skjult bag/i den øvrige
bebyggelse og beplantning. Nedrivningen vurderes derfor ikke at kunne have nævneværdig betydning for
oplevelsen af landskabet i området.


Midstrupvej 12, 8620 KjellerupBeboerne har søgt om støtte til nedrivning af alle driftsbygninger på nær BBR-bygning nr. 7. Det er uklart
om beboerne også er ejeren, eller om der foreligger en fuldmagt fra de ejere der fremgår af de officielle
registre.

Bygningerne ligger ikke inden for kommuneplanens udpegning af særligt værdifuldt landskab.

Driftsbygninger forekommer slidte men ikke deciderede forfaldne. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer at
bygningerne som sådan ikke forekommer skæmmende i landskabet. Nedrivningen vurderes derfor ikke at
kunne have nævneværdig betydning for oplevelsen af landskabet i området.


Johannes Jensens Vej 47, Tovstrup, 8641 Sorring, ”Toustrup Forsamlingshus”Bestyrelsen for Toustrup Forsamlingshus har søgt om støtte til et nyt tag, vindskeder og tagrender på
forsamlingshuset.

Ansøgers har i februar 2021 fået et tilbud på opgaven med en anslået samlet pris på ca. 200.000 kr.

Ansøger skriver i ansøgningen at Toustrup Forsamlingshus er opført i 1897 og har siden været
samlingssted for lokalsamfundet. I 1934-1961 blev Forsamlingshuset prydet med kalkmalerier, som er
restaureret i 1971 og 1986. Huset fik Bevaringsprisen 2018 fra Bevaringsforeningen for Silkeborg

Kommune for “udvist vilje til bevaring af kulturhistoriske værdier i vores lokalsamfund”. Det nuværende
tag på huset består af et lag asbest og et tag uden på. Taget falder ned i flager og er af flere eksperter
vurderet som nedslidt. Fra loftet er det nogle steder muligt at se direkte op på himlen, så et nyt tag er
meget tiltrængt. Det yderste tag er lagt i 1987 efter renovering af husets kalkmalerier i store sal.
Udskiftning af taget er (bl.a.) påkrævet for at sikre disse kalkmalerier.

Bevaringsforeningen for Silkeborg har skriftligt tilkendegivet deres opbakning til en udskiftning af taget
på Toustrup Forsamlingshus.

Bevaringsforeningen mener: At yde støtte er absolut i ånd med formålet med byfornyelsesmidlerne.