Byrådskandidat – spørgeundersøgelse

Hvor godt kender du kandidaterne til dit byråd? Lokalpolitikere elsker deres by, de vil gerne gøre en positiv forskel, eller var de slet ikke gået ind i politik. Med andre ord har byrådskandidater noget på hjertet, men hvad er deres holdning egentlig til bygnings- og landskabskulturen i vores kommune.

Vi fik udfærdiget et antal spørgsmål som som dækker over de temaer som vi finder vigtige for at bevare byens kulturværdier, og sendt spørgeskemaet til de kandidater til kommunevalget 2021 hvis mailadresse let fremgik af de forskellige partiers kandidatlister.

Spørgeskemate blev sendt til 64 kandidater, jævnt fordelt på blå og rød blok.

Resultatet af spørgeskemaet efter svar fra 21 deltagere var som følger:SPØRGSMÅL 1

Kandidaternes kommentarer til Spørgsmål 1

– Det giver jo et større rum at arbejde i og det er altid en drøftelse værd

– Jeg har ikke ret meget kendskab til SAVE metoden, men kun lige skummet den igennem. Som udgangspunkt, synes jeg vi skal bevarer fra 1-4, men det skal også give mening at bevare en 4’er.

– Det giver god mening at medtage op til SAVE 4-klassificerede bygninger i kommuneplanen, så der er øget opmærksomhed på dem. Den enkelte sag skal dog vurderes individuelt, så vi ikke tilfører udviklingen unødige begrænsninger ved rigidt skematyranni.

– Det var en af forudsætningerne ved vedtagelsen af kommuneplanen, at SAVE værdi 4 skulle med. Det ville være brud på en aftale, hvis det ikke sker.

– Et flertal i byrådet var årsag til at der ikke blev taget SAVE 4 med i kommuneplanen, Det var udelukkende DF og C der pressede på for at få den passus med, at SAVE 4 “kan” tages med som bevaringsværdige bygninger.

– Vi har vedtaget i partiet, at vi stemme for at ændre værdien til at hedde 1-4

– Jeg er ikke ekspert på dette område.

– Der skal arbejdes videre med emnet. Det kan jo også handle om at bevare karakteren i et område


SPØRGSMÅL 2

Kandidaternes kommentarer til Spørgsmål

– Jamen det er en god ide og netop gjort som i skriver med det nuværende udvalg

– Igen, så er mit kendskab til dette område, ikke så godt. Men jeg synes da at det vil være en god ide, at lave bevarende lokalplaner.

– Der bliver rift om pengene de næste mange år.

– De gamle bygninger skal ikke kun bevares men også bruges. Derfor skal vi kigge på, hvordan kan vi bruge bygninger i de kommunale tilbud til borgerne

– Lokalplaner skal tage udgangspunkt i og sikre såvel individuelle som overordnede arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, ligesom også særlig og sjælden natur også skal beskyttes.

– Som del af arbejdet med det kommende kommuneatlas, for hele kommunen, er det oplagt at udpege bykvarterer som kandidater til bevarende lokalplaner.

– Ud af de svar muligheder der gives, så må svaret være, at der er behov for at der ses på flere muligheder for at lave en bevarende lokalplan, specielt tænker jeg på justits kvarteret, Kjellerup Torv, Silkebog midt.

– Jeg synes det er ærgerligt at vores landsby miljøer forsvinder fordi vi ikke anerkender deres karaktertræk. Sidst med huset i Sinding fra 1650 som vi stemte for at bevare. Det blev så stemt ned og bygningen med alle tilbygninger bliver fjernet.

– Gerne i samarbejde med kommunens lokalråd.


SPØRGSMÅL 3

Kandidaternes kommentarer til Spørgsmål 3

– Ret naturligt

– Der er ikke meget spillerum i svarmulighederne, men vi er en hel kommune og selvfølgelig skal se på bevaring af den hele kommune og ikke bare i den gamle Silkeborg Kommune.

– Der bliver rift om pengene de næste mange år.

– Det vores vurdering, at der ligger rigtig mange bygninger uden for 8600 som er bevaringsværdige

– Det skal være målet, at hele kommunen omfattes af SAVE-registrering. Jeg vurderer det dog urealistisk at kræve den fuldstændigt gennemført indenfor en valgperiode. Min forventning vil være beslutning og opstart, med en realistisk tidsplan, der løbende evalueres i forhold til delmål og endelig afslutning.

– Selvfølgelig skal et opdateret kommuneatlas dække hele kommunen.

– Det bør være muligt at prioritere i hvilke områder man ønsker at SAVE-registrere

– Det siger sig selv at det skal laves, med et nyt kommuneatlas.

– Det skal måske ikke ligefrem prioriteres “højt”, men det skal prioriteres

– Jeg forstår ikke det ikke er blevet gjort.

– Det vil være en god ide at få et samlet overblik


SPØRGSMÅL 4

Kandidaternes kommentarer til Spørgsmål 4

– Det er et ret unuanceret spørgsmål

– Nej, ikke til private borgere, men kommunen skal hjælpe borgerne med at søge tilskud fra fonde mv.

– Der skal findes en rimelig balance i prioritering af midlerne, så begge formål kan tilgodeses.

– Det er et spørgsmål om prioritering. Jeg kender ikke behovet for de to formål, som kan dækkes af landsbypuljen .

– Men det har SF + et flertal, jo fået ændret til netop kun at gælde nedrivning, og ikke til renovering af private ejendomme. Den sidste bevaringsværdige ejendom der fik fra den pulje var Demstrup mejeri til nyt tag.

– Som konservativ er vores historie af yderste vigtighed. Det har vi en forpligtigelse til overfor de kommende generationer.


SPØRGSMÅL 5

Kandidaternes kommentarer til Spørgsmål 5

– Der kan være behov for en samlet afvejning af interesser

– Vi skal tillade den lokale ret til at forvalte sin egen ejendom. Vi skal understøtte at det ydre bevares i fornuftigt omfang men vi skal ikke spærre for borgeres ønsker unødigt.

– Det vil være fint at bevare de få, væsentlige byggerier af historisk interesse. Men igen: prioritering er nødvendig.

– Jeg mener, der mange steder omkring søerne, åerne og andre naturområder, er grund til at gøre tiltag for at sikre såvel kulturarv som en god balance mellem natur og æstetik. Vi skal lave rettidige og retningsgivende overordnede planer, men være varsomme med brugen af §14 forbud, der kan presse store omkostninger ned over forvaltningen.

– Jeg kender ikke den pågældende paragraf til jeg kan give et tilfredsstillende svar. Jeg kender ganske simpelt ikke konsekvenserne. Derfor svarer jeg ved ikke.

– vi kan ikke bestemme over den private ejendomsret.

– Har hele tiden været mit mål, mere er der nok ikke at sige til det.

– Nu er jeg vokset op på Rytterholtsvej og det gjorde virkeligt ondt i mig, da de rev Rytterholt ned. Men jeg er også lidt i to sind, for hvordan forvalter vi en paragraf 14 forbud. Jeg mener jo at når man køber en grund, så skal man i hvert fald være oplyst om, at nedrivning er tilladt og kan vi så komme til at stå, med en masse grunde, hvor folk ikke vil bo, fordi de hellere vil have nybyg, eller vil vi tiltrække de, som gerne vil bevare det oprindelige – jeg ved det simpelthen ikke.

– Det følger at øvrige svar, at vi gerne strækker os langt for at bevare og udvikle kulturarven i Silkeborg Kommune. Således også her.


SPØRGSMÅL 6

Kandidaternes kommentarer til Spørgsmål 6

– Hvis der er forskellige aktører, der vil bruge området -og medfinansiere, så vil det være fint

– Det er en noget skæv måde at spørger på. Jeg vil bevare bygningerne og lave dem til liberalt erhverv.

– Jeg vil ikke lægge mig fast på fremtidig anvendelse, men finder det vigtigt, at bygningerne i området beskyttes. Der kan være begrænsninger i forhold til adgangsforhold (ramper/elevatorer mv.). Jeg så gerne – også af andre årsager end æstetik, arresten flyttet ud af midtbyen.

– At kalde tre bygninger for et justitskvarter synes jeg er at stramme den. Når det er sagt, så synes jeg der skal skabes et kvarter, hvor de oprindelige bygninger bevares, mens vi laver en lokalplan, der sikrer et byggeri, der harmonerer med området. Jeg synes ikke, det lige er pladsen til at bygge et stort lejlighedskompleks. Men for mig må der gerne være fire etager ud til krydset og så en ekstra måske ned mod vandrehjemmet, så højden ikke kommer til at dominere de omkringliggende bygninger. Jeg har svært ved at se argumentet for det absolut skal være et kommunalt byggeri. Pladsen op ad jernbanen virker for mig, ikke indbydende til noget rekreativt. Men igen det er jo et spørgsmål om hvem der viser interesse for området og laver en spændende plan.

– Kommentar er unødvendig, min holdning er ganske klar. Der mangler en “ja” – mulighed. Jeg har svaret “ved ikke” i stedet for “ja”.

– Politistationen skal bare bevares, jeg er klar til at drøfte de to andre huse

– For alle spørgsmål gælder, at de fleste byråd igennem tiderne har været med til at gøre Silkeborg historieløs.

– Det er en unik bygningsmasse for en “ung” by som Silkeborg. Og helt centralt beliggende. Det kan udvikles til noget blandet offentligt/privat.