Sølystvej 41 (Egely)

Sidste nyt. Ejeren her trukket sin ansøgning om nedrivning tilbage.

Ejeren af Sølystvej 41 har ansøgt Silkeborg kommune om tilladelse til at nedrive huset.

Huset har en bevaringsværdi på 3 og er derfor erklæret bevaringsværdig iht. kommuneplanen. Silkeborg kommune har derfor sendt sagen i offentlig høring. Se herunder.

Herunder er Bevaringsforeningens udkast til et høringssvar:

Høringssvar ang. nedrivning af beboelsesbygning på Sølystvej 41 i Silkeborg

Bevaringsforeningen for Silkeborg kommune vil gerne gøre indsigelse mod at tillade nedrivning af villaen Sølystvej 41. Vi vil foreslå at der gives forbud iht. planlovens §14 og efterfølgende tilvejebringes en bevarende lokalplan gældende for den østlige del af Sølystvej.

Vi har ikke haft mulighed for at besigtige villaen og kender kun dens tilstand set udefra men kan i indkaldelsen til høringen læse at det er i meget dårlig udvendig stand. Tydeligvis har villaen ikke været vedligeholdt i mange år og man må derfor forvente en renovering af de ydre bygningsdele og givetvis også en indvendig renovering for at bringe villaen op til moderne standart.

Den sydlige side af Sølystvej i Alderslyst er et særlig markant element i bybilledet i Silkeborg. Samtlige huse kan ses fra Søvej og Christian 8.s Vej hvor de fortæller historien om udflytning fra købstaden Silkeborg til ”skattelyet” Alderslyst i Balle sogn i perioden indtil 1941. De første huse blev opført kort efter forrige århundredeskifte.

Det meste af strækningen mellem Silkeborg Langsø og Sølystvej er ifølge kommuneplanen udpeget som bevaringsværdig bykvarter. Inden for området er der ifølge kommuneplanen udpeget 6 bevaringsværdige huse (SAVE 1-3), og medregnes SAVE 4 som bevaringsværdig er tallet op på 16 huse.

Sølystvej 41, også kaldet Egely, blev opført i 1912. På det tidspunkt var der kun 5 huse langs den nordlige bred af Silkeborg Langsø. Langt de fleste af de nuværende huse langs Silkeborg Langsø blev opført i tiden op til 1941 hvor Alderslyst blev indlemmet under Silkeborg.

Egely, som man kan formode er opkaldt efter det store egetræ i haven, har stadig bevaret sit originale udtryk. Envidere findes stadig den oprindelige hestestald som dengang var en normal bestanddel af en villa som denne.

Vi ser et stort problem i bevaring af de gamle søvillaer i Silkeborg idet grundpriserne ofte er så høje at de gamle og bevaringsværdige huse der ligger på grundene er uden betydning. Det betyder at normale markedskræfter vil tynde meget ud i vores kulturarv hvis ikke kommunen træder til ved i god tid at gennemfører bevarende lokalplaner for de sønære boligkvarterer. Bevarende lokalplaner vil, foruden at forhindre bevaringsværdige huse mod nedrivning, også sikre at huse inden for lokalplanen renoveres med respekt for deres og kvarterets oprindelse.

Vi stiller i dag andre krav til vores boliger end da husene i sin tid blev bygget. Det skal derfor være mulighed for at tilføje de faciliteter som vil være normalt for et hus i dag som eksempel større teresser, verandaer, udestuer mm., blot det udføres på en måde der respekterer husets oprindelige udtryk. Mange af husene på Sølystvej er renoveret med respekt, men der findes også eksempler på villaer der total har ændret karakter efter en renovering og derfor ikke lever op til hensigten i kommuneplanens retningslinje for et bevaringsværdigt bykvarter.

Der er ingen lokalplan for området og i kommuneplanrammen for Sølystkvarteret er kun nævnt at kravene til ny bebyggelse er en bebyggelsesprocent på maks. 30%, maks. 2 etager og maks. højde på 8,5m. Der er ikke stillet særlig krav til nybyggeri udover at ”Ny bebyggelse langs Sølystvej skal opføres med et volumen, der er tilpasset den omkringliggende villabebyggelse”. Efter vores opfattelse muliggør kommuneplanens bestemmelser at det faktisk er muligt at nyopføre en villa i kubistisk arkitektur. En arkitektur der ikke vil passe ind i kvarterets æstetiske værdier.

Vi erfarer at der også lokalt blandt naboer er frygt for at villaen nedrives. Naboer har igennem mange år, og især de sidste 8-10 år, set villaen forfalde pga. manglende vedligeholdelse. Vi deler naboernes bekymring for at en nedrivning af Egely, og opførelse af nyt byggeri, vi forringe de kvaliteter der i dag karakteriserer æstetikken i kvarteret.


Sølystvej 1948

Egely ligger midt i billedet