Miljøvurdering af Fredensgård

Billedet viser nyere bebyggelse i centrum af Flensborg.

I forbindelse med at A. Enggaard har fået dispensation til at nedrive det gamle torvecenter (mod Christian 8.s Vej og Kirkepladsen), blev der udfærdiget en ny miljøvurdering (se nyheder d. 28. november her på siden).

Bevaringsforeningen har indsendt høringssvar til den ny miljøvurdering. Se høringssvaret herunder.


Silkeborg d. 19 februar 2023

Silkeborg Kommune
Teknik- og Miljøafdelingen
Søvej 3, 8600 Silkeborg

Høringssvar til offentliggørelse af Miljøkonsekvensrapport og forslag til tillæg til VVM-tilladelse til projektet Fredensgård 2022 i Silkeborg Midtby.

Bevaringsforeningen vil i dette høringssvar gerne tilkendegive at der pålægges mere opmærksomhed til den arkitektoniske udformning af byggeriet Fredensgård, og at miljøvurderingen skal indeholde en mere omfattende analyse af det omkringliggende byggeri og dermed et bedre forslag til udformning af bygningernes facade.

Projektet som det nu planlægges gennemført er, i modsætning til det planlagte projekt fra 2019, udelukkende nye bygninger hvor intet af det eksisterende byggeri genbruges. Det burde giver helt andre muligheder for at forme bygningerne arkitektonisk således at de passer ind i en ældre bydel.

Desværre er der ikke meget hjælp at hente i lokalplanens §8 der mest beskriver publikumsorienterede funktioner og skiltning. Vi er forundret over at der fra politisk side ikke er mere fokus i facadernes arkitektur og havde et håb om at miljøvurderingen ville fokusere mere på det emne. Man skal huske på at Fredensgård er et nybyggeri i centrum af Silkeborg med kirken og Hovedgård som naboer, og som i kommuneplan 2020-2032 er udpeget som bevaringsværdigt bykvarter.

Miljøvurderingen nævner i afsnit 8.1.2 at ”Der skitseres på en variation i bygningsstrukturen inden for de enkelte delområder, som skal medvirke til at give et mangfoldigt udtryk, samt en detaljering i arkitekturen, der skal understøtte oplevelsen af en varieret bebyggelse”. Det er i og for sig udmærket, men længere nede i afsnittes under Figur 8-6 besvares udfordringen med anvendelse af reliefmurværk, karnapper og sammenlægning af de to nederste etager i én base. Det er en meget tynd og utilstrækkelig konklusion som på ingen måde bringer Fredensgård i nærmere sammenhæng med nabobebyggelsen, Torvet eller Kirkepladsen. Arkitekturen burde ikke bygges på reliefmurværk og karnapper der boltes på bygningskroppen, men til gengæld tage ved lære af nabobebyggelsen og datidens arkitektur.

For at belyse vigtigheden af at arkitektur tages alvorligt i en miljøvurdering, vil vi tage udgangspunkt i de sidste større byggerier i Silkeborg bymidte. Ser man i miljøvurderingerne for Åviften på Åhavevej og for Søtorvet er arkitektur ikke nævnt med et eneste ord. For Åviftens vedkommende finder vi ingen miljøvurdering på trods af at det massive byggeri ligger omgivet af bevaringsværdige bykvarterer. Som lokale borgere vil vi påstå at ingen af de to nævnte nybyggerier har indfriet Silkeborgensernes forventninger til at bygningerne på nogen måde forholder sig til det omkringliggende byrum og den bymæssige kontekst. Vi håber derfor ikke at også Fredensgårdens arkitektur falder så meget ved siden af som de nævnte nybyggerier er indikator for.

Idet lokalplanens krav til bebyggelsen (lokalplanens §8) ikke er ændret på trods af at bygherren har fået dispensation til blandt andet nedrivning og efterfølgende nybyggeri, frygter vi at Fredensgård version 2 ikke skaber bedre byrum og bymæssig sammenhæng end det oprindelig Torvecenter.

Vi vil opfordre til at der bygges med midtbyarkitektur i Silkeborgs gamle midtby og ikke med forstads- eller industriarkitektur.

Bevaringsforeningen for Silkeborg kommune
Ejgil Prinds – formand
Mail: prinds@mail.dk
Tlf.: 21693555