Dagsorden for Plan- og Vejudvalget d. 2. marts 2020

Plan- og Vejudvalget i Silkeborg kommune afholder udvalgsmøde d. 2 marts med 66 punkter på dagsordnen. Den samlet dagsorden er en moppedreng på 201 sider, og dertil er der yderligere bilag på 353 sider. I alt 554 sider som skal læses og forstås af udvalgets politiker.
Et af de 66 punkter (punkt 49) der skal tages stilling til er vedtagelse af lokalplan 10-032. Det er lokalplanen der tillader et højhus på 23 etager på Fredensgade og yderligere bebyggelse i op til 7 etager. Dertil må man forvente at udvalgspolitikerne har sat sig ind i, og muligvis læst, de i alt 472 høringssvar der er indkommet efter høringsperioden til lokalplanforslaget.
Men læser politikerne høringssvarene og bliver det indarbejdet i en ny lokalplan. Helle Gade(S) skriver i et læserbrev at “Der er godt nok mange, som har indsendt høringssvar, så der bliver noget for forvaltningen at gå i gang med, inden sagen kan komme tilbage til Plan- og Vejudvalget og Byrådet”.
Men forvaltningen er hurtig, sagen kommer allerede mandag for udvalget. Ca. 3 uger efter afsluttet høring.

Det er uanstændigt, at det punkt på dagsordenen der tillader et højhus på 32 etager, kun udgør 5 sider ud af sammenlagt 554 siders bilag.
Det skal dog bemærkes at forslaget om Fredensgård højst sandsynligt bliver sendt videre til byrådsmødet d. 23. marts 2020.
Herunder er udpluk fra Dagsordnen.

Kort fortalt har Udvalget følgende valgmuligheder:
– at lokalplan 10-032 vedtages med nedenstående ændringer. Se herunder.
– at der tages stilling til bygningshøjde og etageantal på bebyggelsen langs Fredensgade. (ikke højhuset)
– at der indarbejdes krav om offentlig adgang til tagterrasse på tidl. Torvecenter med mulighed for café og udeservering

Ændringer og tilføjelser i kommuneplan tillægget og lokalplanen.

Punkt 1.
På baggrund af høringssvarene anbefaler Teknik- og Miljøafdelingen, at der tages politisk stilling til bygningshøjde og etageantal på bebyggelsen langs Fredensgade. Den 4-7 etagers bebyggelse foreslås i mange høringssvar reduceret til maks. 4 eller 5 etagerog det er Teknik- og Miljøafdelingens vurdering, at det kan give et bedre miljø i Fredensgade og gøre byggeriet mindre synligt set fra havnen. Bygherre A. Enggaard A/S har i deres partshøringssvar oplyst, at de ikke ønsker at reducere bebyggelsen langs Fredensgade, fordi bebyggelsens skala forholder sig til stedets kontekst.Herunder ses bebyggelsen set fra havneområdet med de 4-7 etager, samt et reduceret projekt for bebyggelsen langs Fredensgade med maks. 4 etager.Visualisering fra Miljørapporten(4-7 etager)Ny visualisering med 4 etager langs Fredensgade

Punkt 2.
Der stilles mere specifikke krav om offentlig adgang til tagterrassen på taget af tidl. Torvecenter, byggefelt B6.
– I § 3.2 indføres en bestemmelse om, at der skal etableres en tagterrasse på byggefelt B6 med offentlig adgang.
– I § 7.6 tilføjes, at etablering af mindre bygning til drivhus eller café på tagterrassen på B6, ikke medregnes som etage.
– I § 9.1 ændres ordet ”må” til ”skal” i bestemmelsen: ”Der må etableres en større offentlig tilgængelig tagterrasse på byggefelt B6”.
– Under § 11 om forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, indføres en bestemmelse om: ”Den i § 3.2 og § 9.1 nævnte offentlige tilgængelige tagterrasse er etableret med belægning, møblering og beplantning på byggefelt B6, før ibrugtagen af byggefeltet”.
– Redegørelsen tilrettes tilsvarende og nye visualiseringer fra tagterrassen indsættes i lokalplanens redegørelsesdel. Herunder ses en ny visualisering som

Der er ikke på tale at sløjfe højhuset trods 472 indsigelser.