Forening

Hvem er vi?

Bevaringsforeningen til virke for bevaring, god fremtræden og høj kvalitet af lokalsamfundenes bebyggelser og miljøer. Foreningen vil herunder arbejde for:

1. Bevaring af og respekten for arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger.

2. Bevaring og udvikling af gadebilleder og landskabelige omgivelser.

3. Udbredelse af kendskab til forståelse af værdien af godt håndværk og arkitektonisk og landskabeligt miljø.


Hvad arbejder vi med?

Til fremme af sine formål vil foreningen afholde foredrag, ekskursioner og byvandringer. Foreningen vil endvidere i samarbejde med kommune og borgere opmuntre til særlige indsatser ved bevaring eller restaurering.


Hvad kan vi gøre for dig?

Foreningen vil i samarbejde med Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur foretage indstillinger til eventuelle fredninger af værdifulde bygninger samt tage del i bedømmelsen af lokalplaner og andre projekter og anlæg, ligesom man vil søge at vejlede ejere ved istandsættelse af bygninger.


Og hvad kan du gøre for os?

Jo flere vi er, jo bedre bliver vi hørt. Jo flere vi er, jo flere idéer vil der komme på bordet. Der sker meget i vort område i øjeblikket og det går stærkt. Jo flere vi er til at holde øje med hvad, der foregår, jo bedre.


Skal alting da bevares?

Nej, det kan ikke lade sig gøre i et moderne samfund. Men ved ændringer i samfundet hvor bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer kan gå tabt skal der fortages en fair behandling af sagen. Politiker, forvaltning og boligudviklere har ikke altid den fornødne interesse eller kendskab til bevaring.


Hvorfor bevare?

Ser man snæversynet og kortsigtet på samfundet, er der ingen grund til bevaring. Men bevaring er ikke for nutiden, men for fremtiden. Fremtidige generationer skal, som os, have mulighed for at nyde bedrifter fra fortiden. Man kan ikke genskabe tabt fortid.


Bliv medlem

Bliv medlem af Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommune og støt en vigtig sag.


Årligt kontingent: 

Enkeltpersoner                         kr. 150,

Ægtepar                                     kr. 200.

Foreninger, firmaer mm.        kr. 200.


Der kan indbetales på konto: 6110 9042282804 Sparekassen Kronjylland med dit navn i besked-felt til modtager. Samtidig sender du en email til kassereren jt@energimuseet.dk med navn, adresse og telefon.


Som medlem af foreningen er der mulighed for at abonnere på Landsforeningen for Bygnings- og landskabskulturs blad  "By og Land",  der udkommer 4 gange årligt, og som bl.a. giver mange gode råd om rigtig renovering især af ældre huse. Det koster kun 70 kr. Hvis du ønsker bladet indbetaler du blot ekstra 70 kr. på kontoen.


Brochure for Bevaringsforeningen for Silkeborg kommune


Vedtægter for Bevaringsforeningen for Silkeborg kommune

Nyhedsbrev

Vi udsender jævnligt nyhedsbreve om bygningskulturen, arrangementer, og lignende. Alle kan tilmelde sig, uanset om man er medlem eller ej.


Læs mere om foreningens håndtering af personoplysninger nederst på siden

Bestyrelse

Formand


Ejgil Prinds

Klüwersgade 28, 8600 Silkeborg

Tlf. 21693555

prinds@mail.dk


Næstformand / Sekretær


Vagn Brostrup Jensen

Teglværksvej 16 8883 Gjern

Tlf. 30255758

jensenhilmer@mail.dk


Kasserer


Jytte Thorndahl 

Johannes Jensensvej 19, Toustrup 8641 Sorring

Tlf. 51363429

jt@energimuseet.dk

Bestyrelsesmedlem


Ingelise Nielsen

Blommevej 20 8600 Silkeborg

Tlf. 26 82 68 59

injen@dukamail.dk


Bestyrelsesmedlem / Kulturhistorisk konsulent


Else Marie Lindblom 

Grauballe Gudenåvej 16 st. 8600 Silkeborg

Tlf. 86877358

elsemarie.lindblom@gmail.com

Generalforsamling 2019


Bevaringsforeningen for Silkeborg kommune afholdt dette års generalforsamling på Oustruplund ved Kjellerup.

Historien om Oustruplund, eller rettere Bøgildgård som den hed frem til 1983, starter i 1830 hvor Peter Poulsen Schmidt anlagde en skole hvor man ville fjerne de mest udsatte drengebørn fra deres uheldige omgivelser, og på Bøgildgård danne dem til gode landarbejdere.

Opdragelsesanstalten for drenge bestod faktisk indtil 1980, hvor Bøgildgård blev center for vietnamesiske flygtninge. I 1983 blev Bøgildgård til Oustruplund og var amtsinstitution for børn & unge, indtil i år, hvor stedet blev højskole.

Efter en rundvisning på Oustruplund af forstander for Oasehøjskolen Erik Balle, fortalte Erling Prang, som gennem mange år har været medarbejder og leder på Bøgildgård, om stedets historie og om sin tid på Bøgildgård.

Under generalforsamlingen blev Else Marie Lindblom og Jytte Thorndahl genvalgt til bestyrelsen, Ingelise Nielsen blev indvalgt i bestyrelsen og Vagn Bostrup og Ejgil Prinds fortsætter i bestyrelsen.


Se referat fra generalforsamlingen

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018 blev afholdt d. 20. marts på egnsarkivet for tidl. Them Kommune, Østervang 1 i Bryrup.


En stor tak til egnsarkivet for tidligere Them kommune som gav os mulighed for at afholde generalforsamlingen i arkivets lokaler i Bryrup. Efter generalforsamlingen fortalte egnsarkivet om deres arbejde med at bevare den lokale historie for eftertiden, og ved gennemgang af det tidligere Them i historier og billeder.


Referat fra generalforsamling 2018

Bryrups gamle banegård, Østervang 1

Lidt historie

Bevaringsforeningen blev stiftet i januar 2000 og har indtil 2007 heddet Bevaringsforeningen for Lokalsamfundene i Gjern Kommune, derefter Bevaringsforeningen for Lokalsamfundene i Silkeborg Øst. Fra den 26.marts 2009 blev foreningen udvidet til at dække hele Silkeborg Kommune og hedder nu Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommune.


Foreningen har især til formål at gøre opmærksom på værdien af bevaring af de gamle bygninger i lokalsamfundene, Tidligere var det især Fårvang, Sorring, Gjern, Voel, Grauballe, Toustrup og andre landsbyer i Gjern Kommune, der var tænkt på, men det gælder nu alle lokalsamfund og landsbyer i Silkeborg Kommune. -


Hvis der bliver revet ned med for hård hånd og bygget parcelhuse i stedet mister lokalsamfundene deres præg af oprindeligt at have været landsbyer eller gamle stationsbyer.


Samtidig mistes muligheden for at fornemme landsbyens historie.


Det synes vi er uheldigt!


For at påvirke udviklingen har vi stiftet en Bevaringspris og vi har udtalt og udtaler os i forbindelse med lokalplanerne. - Samtidig opfordrer vi  kommunen til at lave bevarende lokalplaner for lokalsamfundene.


Silkeborg by opfatter vi efter den 26.marts 2009 også som ansvarsområde. Der er et kommuneatlas for Silkeborg, men hvordan forvaltes det? Silkeborg by skal ikke ødelægges ved fjernelse af ældre bygninger, der hører til dens unge historie, som planlagt by og med fantastisk vækst. Bygningerne har fortælleværdi.

Ørneapoteket, Vestergade

Bevaringsværdi 2

Kommentarer til lokalplaner, kommuneplaner og regionplaner

Bevaringsforeningen tog ved sin opstart i år 2000 hurtigt kontakt til Teknisk Udvalg og Teknisk Forvaltning og har siden fortsat kontakten. Nu er der især kontakt til Plan- og Miljøudvalget og Plan- og Byg afdelingen. Vi har dog også kontaktet Kultur- og Fritidsforvaltningen og gjort opmærksom på, at vi er en kulturel forening, der eksempelvis uddeler bevaringspriser og arrangerer ture. Vi har blandt andet arrangeret tur til Møntmestergården og Den gamle by i Århus.


Bevaringsforeningen modtager emails om lokalplaner. De bliver drøftet ved bestyrelsesmøder og derefter kommenteret.

Det samme gælder kommuneplaner og regionplaner.

Friboligen, Hostrupsgade,

Bevaringsværdi 4

Silkeborg handelsskole. Bevaringsværdi 3

Papirfabrikken 26. Bevaringsværdi 3

Med henvisning til EU nye Persondataforordning skal vi oplyse dig om følgende:


Vi har kun registreret dine almindelige data, som du selv har orienteret os om. Vi antager, at du samtidig med at du oplyser dine data til os, giver samtykke til at vi må opbevare og anvende dem som nedenfor beskrevet. Vi registrerer og opbevarer:


Navn

Postadresse og eller e-mail adresse

Telefonnummer


Dine oplysninger figurerer i en adresseliste, som genereres på formand/kassererens private PC, hvortil ingen andre har adgang. Listen benyttes i forbindelse med nødvendig kommunikation til medlemmerne (fortrinsvis e-mail). Dit navn og din e-mailadresse findes i denne forbindelse på en eller flere distributionslister på formand/kassererens private PC. Hvis medlemsskabet inkluderer bladet "By og Land", sendes din oplysninger til Landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur. Foreningens hjemmeside og Facebookside opsamler ingen form for personoplysninger.

Ønsker du nogle, eller alle dine personlige oplysninger slettet, kan dette ske ved henvender til formand/ kasserer.

Denne opdaterede beskrivelse vil altid kunne ses på Bevaringsforeningens hjemmeside.


Silkeborg 24.05.2018


KontaktFormand og Webmaster

Ejgil Prinds

Telf. 21693555

prinds@mail.dk

Sidste nyt


Marts 2017

Bevaringsforeningen arbejder på at registrere kulturmiljøer i Silkeborg kommune. Har du kendskab til kulturmiljøer du ønsker bevaret, så kontakt foreningen


Copyright @ All Rights Reserved